Oktatás

Közoktatás

Romániában a közoktatás ingyenes, a közoktatás finanszírozása a helyi önkormányzatok feladata. Tandíjat szedő, különleges szolgáltatásokat nyújtó közoktatási intézményeket a Székelyföldön nem, csupán az ország egy-két nagyvárosában találunk. A kötelező oktatás a X. osztály végéig (16 éves korig) tart, amelyet a tervek szerint 2020-ra 18 éves korig terjesztenének ki. Középfokon három iskolatípust tartunk számon, melyek közül az elméleti középiskolák, a szakközépiskolák (technológiai líceumok) és a szakiskolák legfontosabb jellemzőinek ismertetésére szorítkozunk.

A négyosztályos elméleti középiskolák (elméleti líceumok) matematika-informatikai, természettudományos, filológiai és társadalomtudományi szakirányú osztályokat (IX. –XII. osztály) működtetnek. A képzés érettségi vizsgával zárul. Ezen iskolatípusok diákjai többnyire felsőfokú intézményekben tanulnak tovább.

A szakképzés két szintű. A középfok alsó szakaszát képezik a szakiskolák (IX. és X. osztály), amelyekben a szakmunkásképzés valósul meg. A képzés szakképesítést nyújt. A továbbtanulás lehetőségét biztosítja a harmadik kiegészítő év, amelynek elvégzése felkészít a szakközépiskolába való belépésre. A szakközépiskolában az alsó szintre ráépül a felső középfok szintje (XI.-XII. osztály). A képzés érettségivel és egy a szakiránynak megfelelő szaktechnikusi záróvizsgával zárul. A szakközépiskolák végzőseinek egy része a felsőfokú mérnökképzésben tanul tovább. A szakmunkásképzés órarendjének sémája rugalmas, a szakirányt és szakokat a helyi önkormányzatokkal egyeztetett intézményi javaslatok alapján, a megyei tanfelügyelőségeken keresztül az oktatási minisztérium hagyja jóvá. Az iskoláknak partnercégekkel kell szerződniük, ahol a diákok szakmai gyakorlatot végezhetnek.

A székelyföldi szakképzésben a következő területek tekinthetők jelentősebbnek: faipar, elektronika, mechanika, villamosság, textil és bőrkonfekció, építőipari technika, turizmus, mezőgazdaság, élelmiszeripari technika, közgazdaságtan, kereskedelem.

Jó szakmunkásokból az egész országban, így a Székelyföldön is hiány tapasztalható. Ennek fő oka a jóval magasabb külföldi fizetések elszívó hatása. Ezzel párhuzamosan a képesítéssel nem rendelkező emberek viszont nem kapnak munkát. A Székelyföldön letelepedő cégeknek saját képzések szervezését és a szakiskolákkal való együttműködés kialakítását ajánljuk, amelyben a helyi önkormányzatok is segítséget nyújthatnak. A régió diákjai magyar anyanyelvük mellett románul is jól beszélnek, és további idegen nyelveket is az országos átlagnál nagyobb arányban bírnak. A szakmunkások bére a Székelyföldön kisebb az országos átlagnál, különösen a nagyobb városokban (Bukarest, Kolozsvár, Temesvár) megszokottnál jóval alacsonyabb.

 

Felsőoktatás

A romániai felsőoktatási intézmények finanszírozása vegyes képet mutat: az állami intézmények mellett a „diplomagyár” jellegű, általában gyenge minőségű képzést nyújtó magánintézmények (pl. Spiru Haret Egyetem) is hangsúlyosan jelen vannak. Ez utóbbiak végzőseinek tudására nem lehet építeni.

Székelyföld egyik legfontosabb felsőoktatási intézményét, a több városban is karokat működtető Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet (Sapientia EMTE) a Magyar Állam tartja fent annak érdekében, hogy anyanyelvi felsőoktatási lehetőségekhez juttassa az erdélyi magyarságot. Magyar akkreditációval és jelentős anyaországi támogatással működik a székelyudvarhelyi Modern Üzleti Tudományok Főiskolája.

A romániai felsőoktatás nagy vonalakban az Európában megszokott bolognai rendszert követi: a három vagy négyéves alapképzés BSC (a mérnöki szakok négyévesek), az ezt követő kétéves kiegészítő képzés pedig MSc oklevelet nyújt. Kivételt ez alól az orvosi, továbbá néhány művészeti diszciplína jelent. Az ipari és tudományos kutatás szakemberigényét a nagyobb egyetemeken működő doktori iskolák elégítik ki.

A székelyföldi, egyetemista korú diákok zöme helyi egyetemeken (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája), és kolozsvári felsőoktatási intézményekben (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvári Műszaki Egyetem) tanul.

A régióba telepedő vállalatok szempontjából kiemelt jelentőségűek a helyi felsőoktatási intézmények, amelyek szakembergárdája gazdasági szereplőknek is rendszeresen segítséget nyújt. A helyi felsőfokú képzések közül a következőket emeljük ki:

Marosvásárhely:
Sapientia EMTE
Műszaki képzés (informatikai, mechatronikai, számítástechnikai, gépészmérnöki, távközlési, automatizálási, kertészmérnöki, tájépítészeti szak).
Humántudományi képzések (fordítói, kommunikációs és közegészségügyi szak).
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
Orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi és több orvosi asszisztensképző szak.

Sepsiszentgyörgy:
Sapientia EMTE
Agrármérnöki szak
Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozata
Gazdasági és környezettudományi képzések

Székelyudvarhely:
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
Pénzügyi, gazdasági, idegenforgalmi, erdőgazdálkodási, könnyűipari mérnöki, textil és nyomdaipari mérnöki szak.

Csíkszereda:
Sapientia EMTE
Mérnökképzés (élelmiszeripari mérnöki, környezetmérnöki, biotechnológusi szak).
Társadalomtudományi képzés (gazdasági, vidékfejlesztési, turisztikai szak).
Humántudoményi képzés (angol-román, kommunikáció, humánerőforrás szak).

Gyergyószentmiklós:
Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozata
Turisztika szak

A felsőfokú végzettségűek körében is jellemző a magasabb, nyugat-európai fizetések elszívó hatása. Mivel a romániai felsőfokú oktatási intézmények hallgatói színvonala egyenetlen, a Székelyföldre telepedő vállalatoknak azt javasoljuk, hogy a megfelelő minőségű munkaerő toborzása érdekében létesítsenek kapcsolatot a helyi felsőoktatási intézményekkel, esetleg ösztöndíjakkal is motiválják leendő munkatársaikat. A magyar anyanyelvű diákok nyelvi készségei az országos átlagnál magasabbak, és a magyarországi részképzések, szakmai kapcsolatok révén is többletismeretekre tehetnek szert.

IMPRESSZUM